ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ  

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ DOKTORA PROGRAMI YETERLİK SINAVI KOŞULLARI

 

Başvuru süreci:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'ne göre, derslerini en fazla dört dönemde başarıyla tamamlayan ve genel not ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler doktora yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

Okul Öncesi Eğitimi doktora programı öğrencilerinin yeterlik sınavları 3 (üç) aşamadan oluşmaktadır:

1. Aşama: Öğrenci Portfolyosu

2. Aşama: İstatistik ve araştırma yöntemleri üzerine yazılı sınav

3. Aşama: İstatistik ve araştırma yöntemleri konuları, alan bilgisi ve portfolyo içeriğinden oluşan sözlü sınav.

Doktora Yeterlik Komitesi, dönemlik olarak sınav başvuru ve portfolyo teslim tarihi, yazılı sınav tarihi ve sözlü sınav tarihi belirler. Sınava girmeye hak kazanan öğrenciler, belirlenen takvime uygun tarihlerde Bölüm Başkanlığı'na başvuru formu ile birlikte portfolyolarını teslim ederek yaparlar. Bölüm Başkanlığı tarafından içeriği kontrol edilen ve eksik içeriğe sahip olduğu belirlenen portfolyolar öğrenciye geri teslim edilir ve başvuru değerlendirmeye alınmaz. Portfolyoları ön incelemeden geçen öğrenciler, portfolyolarını yeterlilik jüri üyesi sayısı kadar çoğaltarak jüri üyelerine iletmekle yükümlüdürler. Jüri üyeleri portfolyoları değerlendirerek takvimde belirlenen süre içerisinde doktora adayının portfolyodan aldığı puanı "Portfolyo puan tablosu"nu doldurarak Bölüm Başkanlığı'na iletirler. Portfolyo değerlendirmesinden en az 65 ve üzeri puan toplayan öğrenciler, yazılı sınava katılmaya hak kazanırlar. Bu 65 puanın en az 25 puanı yayınlar bölümünden alınmalıdır. Portfolyo içeriği ve puan tablosu aşağıda sunulmaktadır.

1) Portfolyo: Adayların portfolyo hazırlamalarının amacı; doktora öğrencilerinin eğitimleri süresince kazanmaları gereken bilgi ve becerileri kendi hızlarında geliştirmelerine olanak tanımak ve akademik gelişimlerini değerlendirmektir. Portfolyonun genel puana katkısı %35'dir.

Portfolyonun içeriği aşağıda belirtilen şekilde olmalıdır:

A) Özgeçmiş ve not dökümü: Özgeçmiş; öğrenim durumunu, iş deneyimini, alınan sertifikaları, araştırma ilgi alanlarını, yayınları, sunumları ve atıfları içermelidir.

B) Eğitim ve Öğretim Felsefesi : Bu başlık altında adaylardan programda geçirdikleri süre içerisinde geliştirdikleri, erken çocukluk döneminde öğretim ve öğrenme konusundaki profesyonel anlayış ve felsefelerini özetleyen bir yazı yazmaları beklenmektedir.

C) Motivasyon mektubu: Bu başlık altında, akademik ve profesyonel beceriler, deneyimler, adayın programa bu zamana kadar sağladığı katkılar, odaklanılan çalışma alanları ve 2-3 yıllık gelecek araştırma planları belirtilecektir.

D) Lisansüstü eğitimde alınan bir derste oluşturulmuş örnek niteliğinde bir çalışma: Bu kategoride sunulacak çalışma, lisansüstü eğitim süresince alınan herhangi bir derste hazırlanılan ve doktora adayının araştırma planlama, yürütme, değerlendirme ve yazma süreçlerini en iyi yansıtan ve en başarılı çalışmasına örnek olarak seçeceği çalışma olmalıdır.

E) Bir uluslararası konferans sunumu veya iki ulusal konferans sunumu: Doktora öğrencisi kanıtlayıcı belgeleri eklemekle yükümlüdür.

F) Yayınlar: Portfolyoda sunulan tüm makalelerin TR-Dizin, Scopus veya SSCI'da taranan bir dergiye gönderilmesi veya bu indekslerde taranan dergilerden kabul alması gerekmektedir. Ulusal veya uluslararası yayınlar için sayı sınırlaması bulunmamaktadır. Adayın bu bölümden alabileceği en fazla puan kırk (40) dır.

G) Yeni bir ders izlencesi oluşturma: İzlencede, dersin tanımı, öğrenme çıktıları, öğretim yöntemleri, içerik kapsamı, haftalık okuma listesi, kullanılacak kaynaklar, ders geçme koşulları (katılım zorunluluğu, ödevler, sınavlar vs.) ve bu koşulların not ağırlıklarını içeren bölümümüzde verilmeyen yeni bir ders izlencesi hazırlamalıdır. Hazırlanacak izlencenin adayın kendi ürünü olması ve halihazırda kullanılan ders izlenceleri ile benzerlik olmaması değerlendirmede önemli bir kriter olacaktır.

H) Ders anlatımı: Lisans veya yüksek lisans programında öğretilen ve öğrencinin akademik danışmanının verdiği derslerin dışında herhangi bir dersin bir haftası hazırlanıp portfolyo tesliminden önce sunulmalıdır. Üç öğretim üyesinden oluşan jüri üyeleri, doktora öğrencisinin anlatım sürecini değerlendirir ve "ders gözlem formu"na göre puanlar. Jüride öğrencinin akademik danışmanı bulunmaz. Puanlama her jüri üyesi tarafından bağımsız olarak yapılır. Değerlendirmenin sonunda verilen puanların ortalaması alınır. Doktora öğrencisinin anlattığı dersi veren öğretim üyesi, jüri üyelerinin değerlendirmelerini Bölüm Başkanlığı'na doldurulan ders gözlem formlarıyla birlikte sunar. Değerlendirmeler, Bölüm Başkanlığı tarafından öğrenci portfolyosuna eklenir.

Puanlama: Portfolyo (%35), Yazılı sınav (Araştırma Yöntemleri %15, İstatistik %15 olmak üzere toplam %30), Sözlü sınav (%35)

Yeterlik sınavından başarılı olma kriteri: Toplamda 65 ve üzeri puan almış olmak

PORTFOLYO PUAN TABLOSU:

İÇERİK PUAN AÇIKLAMA

Eğitim ve Öğretim felsefesi 5 puan 5 puan üzerinden değerlendirilir – aday 0-5 arasında puan alabilir.

Motivasyon mektubu 5 puan 5 puan üzerinden değerlendirilir – aday 0-5 arasında puan alabilir.

Örnek çalışma 8 puan 8 puan üzerinden değerlendirilir – aday 0-8 arasında puan alabilir.

Konferans Sunumu Ulusal 5 puan

Uluslararası 8 puan Aday maksimum 15, minimum 8 puan alabilir

Yayınlar:

TR-Dizinde yeralan dergiler Yayınlanmış, DOİ almış ya da kabul almış yayın 8 puan Revizyon alan yayın

6 puan Gönderilen yayın

4 puan

SCOPUS Indeksinde taranan dergiler Yayınlanmış, DOİ almış ya da kabul almış yayın 15 puan Revizyon alan yayın

10 puan Gönderilen yayın

5 puan

SSCI'da taranan dergiler Yayınlanmış, DOİ almış ya da kabul almış yayın 20 puan Revizyon alan yayın

15 puan Gönderilen yayın

7,5 puan

Ulusal kitap bölümü (yayınlanmış) 8 puan

Uluslararası kitap bölümü (yayınlanmış) 15 puan

İzlence 10 puan 10 puan üzerinden değerlendirilir – aday 0-10 arasında puan alabilir.

Ders anlatımı 10 puan 10 puan üzerinden değerlendirilir – aday 0-10 arasında puan alabilir.

• Her jüri üyesi portfolyo puan tablosunu bağımsız olarak değerlendirir. Doktora öğrencisine puanların ortalaması verilir.

2) Yazılı Sınav: Öğrenciler Doktora Yeterlik Komitesi tarafından belirlenen tarihte, İstatistik ve Araştırma Yöntemleri derslerinde gördükleri konulardan yazılı sınav olurlar.

3) Sözlü Sınav: Öğrenciler Doktora Yeterlik Komitesi tarafından belirlenen tarihte, İstatistik ve araştırma yöntemleri konuları, alan bilgisi ve portfolyo içeriğinden oluşan sözlü sınava girerler.


Son Güncelleme:
22/02/2021 - 15:18