OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

Günümüzde öğretmenlerin öğrenme-öğretme ortamında sürekli değişen rolünün önemi gittikçe artmaktadır. Geleneksel anlamda öğretmen, bilginin tek kaynağı ve aktarıcısı iken, günümüzde öğrencilere öğrenmenin yollarını öğreten bir konuma gelmiştir. Öğretmenlerden beklenen bu yeni roller ve yeterliliklerin geliştirilmesi için öğretmen eğitimi programlarında yeni gelişmeler gerekliliği ortaya çıkmıştır. İlköğretim, öğrenme-öğretme sürecinin ilk aşamasıdır ve bu süreçte yer alan öğretmenlerin özellikleri ilerideki öğrenme-öğretme sürecini etkilemektedir.

ODTÜ Eğitim Fakültesi; mesleğine karşı olumlu bir tutuma sahip ve mesleğinin gerektirdiği niteliklere sahip, kişisel ve mesleki yaşamında öğrencilerine rol model olan, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, bilgi ve becerilerini sürekli geliştiren, zamanını verimli kullanan ve etkili iletişim kurma becerilerine sahip öğretmenler yetiştirir. Ayrıca bölümümüzde Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği öğretme ve öğrenme standartlarının yanı sıra küresel olarak da kabul gören çağdaş öğretmenlik uygulamaları ve felsefeleri de benimsenmektedir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 15.07.2016 tarih ve 8244403-299-2528-42497 sayılı yazısıyla bildirilen karar uyarınca Eğitim Fakülteleri akademik yönden yeniden yapılandırılmıştır. YÖK tarafından yeniden yapılandırma sürecinde İlköğretim Bölümü'nün adı Temel Eğitim Bölümü olarak değiştirilmiştir. Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı, Temel Eğitim bölümü altında faaliyet gösteren tek ana bilim dalıdır.

Okul Öncesi Öğretmenliği program mezunlarının uzmanlık alanı 0-6 yaş arası çocukların eğitimidir. ODTÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği programını farklı kılan özellikler, sistematik sorgulamayı öğretmenlik uygulamalarına yansıtması, teknolojiyi derslere bütünleştirmesi, yenilikçi öğretim yöntem ve tekniklerini uygulaması ve öğretmesi olarak öne çıkmaktadır. Öğrenciler, ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi'nin ilgili bölümlerinden aldıkları temel derslerle alan bilgilerini, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü'nden aldıkları derslerle pedagojik formasyonlarını, bölümlerinden aldıkları özel alan eğitimi dersleriyle okul öncesi eğitimi bilgi ve becerilerini kazanarak, ODTÜ Okul Öncesi Öğretmenliği programı diploması alırlar.

İş Olanakları

ODTÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı mezunları, özel ve resmi anaokulları başta olmak üzere, özel ve resmi eğitim kurumları, gündüz bakımevleri, kreşler, çocuk kulüpleri ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumları'nda öğretmen olarak; Milli Eğitim Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde; görsel ve yazılı basın kuruluşlarında çocuklara yönelik dergi, televizyon, radyo çocuk programları gibi yayınlar hazırlanmasında ve çocuklara yönelik bilgisayar programları ve materyal hazırlayan kurumlarda alan uzmanı olarak çalışabilecekleri gibi, üniversitelerin ilgili bölümlerinde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayarak öğretim üyesi olarak akademik kariyer yapabilmektedirler.


Son Güncelleme:
27/01/2022 - 15:21